? PESHAVAR

Born: ABT 0015 B.C.

Parents:
Heramaios PESHAVAR
Calliope GANDHARA

Marriage:
Kajula Kadphises I KUSHAN

Children:    
Vima Taku KUSHAN    
 

? PESHAVAR
(c0015BC-?)

 

Heramaios PESHAVAR
(c0065BC-0001)

   
 
   
 
 
     
 
 
     
 
   
 
 
     
 
 
   

Calliope GANDHARA