Kajula Kadphises I KUSHAN

Born: ABT 0020 B.C.

Died: ABT 0060

Parents:
Heraios KUSHAN

Marriage:
? PESHAVAR

Children:    
Vima Taku KUSHAN    

Nobility Title: Yabgu (Prinz) v. Kushan um 10 n. Chr., vereinigt um 30 n. Chr. die vier Stamme und wird 1. Koning van Kushan

 

Kajula Kadphises I KUSHAN
(c0020BC-c0060)

 

Heraios KUSHAN
(c0060BC-c0010)