Vima Taku KUSHAN

Born: ABT 0010

Died: ABT 0080

Parents:
Kajula Kadphises I KUSHAN
? PESHAVAR

Children:    
Vema Kadphises KUSHAN    

Nobility Title: Koning van Kushan um 60

 

Vima Taku KUSHAN
(c0010-c0080)

 

Kajula Kadphises I KUSHAN
(c0020BC-c0060)

 

Heraios KUSHAN
(c0060BC-c0010)

   
 
 
     
 
 
     
 
   
 
 
     
 
 
   

? PESHAVAR
(c0015BC-?)

 

Heramaios PESHAVAR
(c0065BC-0001)

   
 
 
     
 
 
   

Calliope GANDHARA