Huvishka I KUSHAN

Born: ABT 0110

Died: ABT 0155

Parents:
Kanishka I KUSHAN

Children:    
Vasudeva I KUSHAN    

Nobility Title: Koning van Kushan 143

 

Huvishka I KUSHAN
(c0110-c0155)

 

Kanishka I KUSHAN
(c0070-0139)

 

Vema Kadphises KUSHAN
(c0040-c0115)

 

Vima Taku KUSHAN
(c0010-c0080)

+