Vard MAMIKONIAN

Born: ABT 0450

Died: 0509

Parents:
Hmayeak MAMIKONIAN

Children:    
Hmayeak MAMIKONIAN    

Nobility Title: Patritius v. Armenien 505-509

King of Armenia 505-509
 

Vard MAMIKONIAN
(c0450-0509)

 

Hmayeak MAMIKONIAN
(0405-0451)

 

Hamazasp MAMIKONIAN
(c0365-c0416)

 

Manough I MAMIKONIAN
(c0340-0386)

 
     
 
 
   

Sahakanoysh SOUREN PAHLAV
(0385-?)

 

Sahak SOUREN PAHLAV
(0351-0438)