Vahan KAMSARAKAN

Born: ABT 0610

Parents:
Narses V KAMSARAKAN

Children:    
Narses VI KAMSARAKAN    

Nobility Title: Prz. v. Arsharounik u. Shirak

 

Vahan KAMSARAKAN
(c0610-?)

 

Narses V KAMSARAKAN
(c0585-?)

 

Euserk KAMSARAKAN
(c0565-?)

 

Zaurak KAMSARAKAN
(c0530-?)