Narses KAMSARAKAN

Born: ABT 0720

Parents:
Artavazd KAMSARAKAN
Shoushan MAMIKONIAN

Children:    
Arshavir KAMSARAKAN    
 

Narses KAMSARAKAN
(c0720-?)

 

Artavazd KAMSARAKAN
(c0690-?)

 

Hrahat KAMSARAKAN
(c0660-0700)

 

Narses VI KAMSARAKAN
(c0640-0693)

 
     
 
 
     
 
   
 
 
     
 
 
   

Shoushan MAMIKONIAN
(c0690-?)

 

Hrahat MAMIKONIAN
(c0665-0732)

 

Mousheg III MAMIKONIAN
(c0640-0701)