Stasikes

Born: ABT 0030

Parents:
Kleitosthenes

Children:    
Kleitosthenes    
 

Stasikes
(c0030-?)

 

Kleitosthenes
(<0001BC->0037)