Septimus Vaballathes

Born: ABT 0170

Parents:
Nasor

Children:    
Septimus Hairanes    
 

Septimus Vaballathes
(c0170-?)

 

Nasor
(c0140-?)

 

Maliko
(c0110-?)

 

Yarhai
(c0085-?)