Aremburgis ?

Died: 0911

Marriage:
Ebalus POITOU (MANCER-BASTARD)
ABT 0892

Children:    
Wilhelm I (III) POITOU (TÊTE D.ETOUPES, WERGHAUPT, QUERKOPF)