Herakleios KATHARGO

Marriage:
Epiphania BYZANZ

Children:    
Herakleios I BYZANZ    

Nobility Title: Exarch